Pracujem v skupinovej terapii:

  • vhodné najmä pre efektívne riešenie problémov v medziľudských vzťahoch
  • možnosť porozumieť svojim neuvedomovaným chybám v komunikácii s inými a posilňovať svoje silné stránky v správaní. skupina je miestom, kde viac ľudí pracuje na rovnakom cieli.
  • vopred dohodnuté pravidlá fungovania skupiny (vytvárame ich spoločne na prvom stretnutí), skupina býva zložená z 8 až 12 ľudí, stretávanie obvykle 1x týždenne po dobu 6 mesiacov; priebežné vyhodnocovanie efektivity skupiny (či a nakoľko pracujeme na vopred stanovenom cieli).